• slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

image 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

02/06/2562   


***วันหยุดเรียนวันที่ 3 มิถุนายน 2562 *** 

 เนื่องด้วยวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

...และจะเปิดเรียนปกติ วันที่ 4 มิถุนายน 2562


image 10

วันงดสูบบุุหรี่โลก

31/05/2562   


วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี มาดูอันตรายของการสูบบุหรี่ พร้อมคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2531 - คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 ซึ่งแต่ละปีมีข้อความอะไรบ้าง มาอัปเดต พร้อมตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่กัน

เพิ่มเติม https://hilight.kapook.com/view/24310


image 10

กิจกรรมประธานนักเรียน

29/05/2562   


กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้รู้จักคำว่า “ประชาธิปไตย” และเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งและการยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของเพื่อนๆที่ได้เลือกประธานนักเรียน 


image 10

กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ

29/05/2562   

เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

เกี่ยวกับเรา

image 1

อัตลักษณ์ผู้เรียน GABRIEL

Gratitude = ความเคารพเชื่อฟัง

Achieve = ความมานะมุ่งมั่นสำเร็จ

Be public mind = มีจิตสาธารณะ

Reliality = ความไว้ใจ ความน่าเชื่อถือ

Integrity = ความสื่อสัตย์ ความซื่อตรง

Experience = ความฉลาดในประสบการณ์

Literacy = สมรรถนะในการเรียนรู้image 2

Education Performance System

เป็นระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียน

เข้าใช้ระบบบ
image 3

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีความเสมอภาคตามเจตนารมณ์แห่งพระวรสาร มีการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยครูมืออาชีพ และพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม มีหลักศาสนาในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความรักและรับใช้ เคารพศักดิ์ศรีแห่งตนและผู้อื่น มีวินัยใฝ่รู้ มีทักษะการคิดและการใช้สื่อสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

เพิ่มเติม
image 2

การเรียนการสอนด้วย STEM

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คำว่า STEM

เพิ่มเติม

บุคลากร

image 4

บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ สังขรัตน์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

image 4

บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ

ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการติดต่อเรา

   198 ซอย สุขสวัสดิ์ 1
       แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
   โทรศัพท์: 0-2876-8046
   Line: @gabrielupatham
   Facebook : gabrielupathamschool